بوگون - BUGUN

تحلیلی، سیاسی و انتقادی

پُست مقام مدیریت معارف اندخوی لیلام شد !

پُست مقام مدیریت معارف اندخوی لیلام شد !

وزارت معارف سال جاری تعلیمي را به نام تعلیم برای همه در هر مکان و هر زمان نامیده است و تلاش میکند که سطح کیفی تعلیم و تربیه را بلند ببرد که بخاطر مدیریت و اداره خوب در مکاتب یک رقابت آزاد  را به راه انداختند.  

طوریکه تمام اندخوییان عزیز خبر دارند پُست مقام مدیریت معارف اندخوی نیز به رقابت آزاد گذاشته شد، به پُست مقام مدیریت معارف اندخوی سه تن کاندید نمودند : هریک محترم محمد ظاهر مرادی کاندیدناکام ولسی جرگه سال 1390 با اخذ 327 رأی ، محترم سید نادر سادات همچنان کاندید ناکام ولسی جرگه سال 1390 با اخذ 429 رأی و محترم احمدالله خان معلم  لیسۀ دولت گیلدی فدایی.

قابل یاد آوریست که قبل ازین رقابتها ، نیز مقام مدیریت را محترم محمد ظاهر مرادی برعهده داشت چون محمد ظاهر مرادی به وساططت رنگینه جان وکیل منتخب مردم اندخوی، پُست مقام مدیریت معارف اندخوی را ازمحترم  انجینر  روزی سابق مدیر معارف اندخوی تصاحب نموده بود.  

بعداز رقابت آزاد ، یکتن  از ریاست معارف فاریاب از افشای نام خوداری میکند میگوید ، برندۀ اصلی احمدالله خان است ولی محترم سید نادر سادات توانست با پرداخت 7200 دالر آمریکایی به رئیس معارف فاریاب،  پُست مقام مدیریت معارف اندخوی را اشغال کند ، محترم سید نادر سادات با بدست آوردن مقام مدیریت معارف  از استقبال گرم مردم چاپلوس اندخوی  مواجه گردید .  

تمام مدیران لیسه های اندخوی را عرب تباران اندخویی تشکیل میدهد.آنان ازگزینش سید نادر سادات را  به عنوان مدیرمعارف اندخوی سخت نگران میشوند. دربین خود برای محمد ظاهر مرادی مبلغ 10000 دالر جمع آوری نموده وبا ریاست معارف فاریاب تماس میگیرند وسپس با رنگینه جان وکیل خدمتگار مردم اندخوی نیز درتماس میشوند . بالاخره رئیس معارف فاریاب بار دیگر باگذشت یک ماه محمد ظاهر مرادی عرب تبار را برندۀ رقابت آزاد اعلان میکند. هنوز این رقابت ها ادامه دارد ، محترم  سید نادر سادات باردیگر به میمنه رفته یا دوباره برندۀ رقابت آزاد اعلان شود ویا پول خود را مستردنماید.

سایر نقاط افغانستان نتایج رقابت آزاد فقط یکبار اعلان میشد مگر در ولایت فاریاب نتیجه رقابت آزاد چندین مراتبه اعلان میشود ، جای نگرانی اینجاست که سایر نقاط افغانستان واجدین شرایط خود را کاندید میکنند بدبختانه در فاریاب چنین نیست ، شخص محترم محمد ظاهر مرادی مدیرمعارف فعلی فارغ التحصیل صنف دوازدهم است باید در رقابت آزاد به مقام مدیر معارف اندخوی کسانی خودرا کاندید میکرد لاقل صنف چهاردهم را به اتمام رسانیده باشد. 

یلدا یلدرم

+ نوشته شده در  18 Jul 2012ساعت   توسط ترکمن اوغلی   | 

حقايق پشت پرده


خوانش اين نوشته را به هم ديارانيكه براي بهبود واصلاح جامعه باور مند هستند توصيه مينماييم.


رنگینه جون

فكر جديد يا نيرنك تازه

بافرارسيدن رخصتي تابستاني وكلاي پارلمان راه هاي ولايات شانرا پيش گرفتند يكي از اين وكلا كه نفوذي در اجتماع نداردوبعلت فعاليتهاي غرض آلود و خانواده گي بد نام شدند با استفاده ازفرصت وامكان به هدف باطلي گام گذاشت تا نقشه بنياد يك حزب كهنه را بازسازي نمايد كه جز خرابي وخصومت چيزي ديگري به ادامه نخواهد داشت و خنجر بي اتفاقي بر پيكر زخمي اين ملت ميزند.

ما منحيث شهروندان حق داريم از حقايق باخبر باشيم و نسبت مسوليت وجدانيكه داريم و بعداز مطالعه دو قطعه شعر در فيسبوكrastgo khrdmand وسايت BUGONهرچند از ادرس نا معلومي نشرشده بود اما حكايتكر واقعيت ها بود.انگيزه بيداشد سفر اخير محترمه رنگينه كارگر ازآغاز تا انجام دقت نماييم.

حركات عجيب وغريب رنگينه جان ما را واداشت ملاقات و ديدار هاي اش را با مسولين باهمكاري دوستان دنبال كنيم.

درجريان سفر محدود و عجولانه ايشان مشاهده شد كه برخلاف تصور و توقع مردم مسايل ديگر وضدمردمي وجودداشت و چشم ديدها راخدمت شما تقديم ميكنيم .

رنگينه جان براي عملي شدن يك برنامه كاملا شخصي در نظر دارد باجذب افراد جديد باتشويق و توزيع نمودن يك تعداد تقدير نامه آنهم دور از آگاهي رياست معارف ولايت ومديريت معارف در ولسوالي بشكل يك جانبه وعاجل وحركات نمايشي وبيانيه وبخششهاي نقدي ميخواهد نقشه همكاران اش درحزب (ماويزم) اندخوي و دولت اباد راعملي كند زحمتكشي استادان سابقه دار كه به سليقه رنگينه جان برابر نبود ودعوت حزب شان را قبول نداشتند شنيده نشد كه توسط طاهرسيحون مديرايگمبيردي شهيد واشرف مرادي استاد دارالمعلمين مطرح شد. هدف از اين كارگويا پايه گذاري مجدد حزب غيرفعال ماويست است كه به باور رنگينه جان سبب راه يافتن شان به پارلمان شده است ميباشد در حاليكه رنگينه جان با آراي زنان محلات دهاتي و جوانان بيسواد كه عاشق عكس هاي زيباشان شده بودند پيروز شدند.

با غنيمت ازفرصت با تقدير وتحسين اعضاي جديد از استادان و روشنفكران اندخوي+دولت اباد براي بقاي شان در جوكي طرف داران جديد جذب كند. اماشناختيكه از دريافت كننده گان تقدير نامه ها است همانند قندي جان, گل ببوجان, صفوراخان, كريمه جان و....

تسليم انعامات نمايشي و فاقد ارزش حقوقي نخواهند شد چه رسد به اينكه در قالب يك حزب كهنه حركت كنند و ازطرف ديگردر چند روز اخير براي بخش ديگر يعني ايجاد دفتر جديد كوشش بعمل آمد تا حويلي كرايي موتر و معاش براي اعضاي دفتر وساير ضروريات با سه مرجع عايداتي در اندخوي گمرك اندخوي , شركت سازي وپروزه سركسازي صحبت شد.

نخست فهيم كارگر شوهرش با يكي از مسولين گمرك اندخوي كه خواهش كرد اسمش در اين مقاله گرفته نشود تقاضاي بيست هزار دالركرده براي خريداري يكعراده موتر وكرايه يكساله منزل حاجي نظام در شهرنوكه توسط انجنيرصاحب يارمحمدتنظيم ميشود تدارك ببيند و در بدل ان ازانهاازتوسط وزير ماليه حمايت ميكنند در حاليكه فهيم كارگر يك كارمند عادي در شوراي امنيت كه معاش دالري از يك موسسه خارجي ميگرفته است ميباشد. و درديدار خود رنگينه وكيل با حاجي سميع ريس شركت سركسازي براي رفع ضرورت دفتري حزب از فرش گرفته تا پرده به مبلغ ده هزار دالرضرورت دارند و درمقابل آن رنگينه جان ازعملكرد شركت در مركز دفاع ميكند ويك مبلغ مقدارش را ندانستيم ذريعه تيلفون از طريق انجنيرنعيم هراتي از داكترقديرلطيفي درخواست شد و رنگينه جان اطمينان داد كه هيچگاه شكايت شركت مذكوررااز منبر پارلمان صورت نميگيرد .

با جمع آوري اين امكانات غير قانوني كه از ترس مسولين بدست خواهدآمد بر خيانت هاي آشكاريك وكيل پارلمان مهر تاييد ميگذارد. به تكيه بيك فرد شعر:اگر بيني كه نا بينا و جاه است ... اگر خاموش بنشيني گناه است آنچه روي داده بود جهت اطلاعات شما جمع و عرضه كرديم.

در اخير ازيكي اعضاي دولتي به اساس رسالت ايماني ووطندوستي شان قسمتي ازمعلومات فوق را باماشريك كردند تشكري ميكنيم.

اظهار سپاس و امتنان ازبرادری که اين معلومات را با راستگوی خردمند شريک ساختند، در صورت داشتن نظر واطلاعات ازطريق آدرس فسيبوك ما را در جريان بگذاريد.

+ نوشته شده در  13 Jun 2012ساعت   توسط ترکمن اوغلی   | 

خاینین ملی افغانستان

کتاب صنف دوم سواد آموزی به کی تعلق خواهد گرفت؟

برایم محلی در کابل به نام یک زن همیشه جذاب بود. همیشه پیام های نانوشته ای از این محل می خواندم. مکانی که سالیان سال بخشی اساسی شهروندان کابل در محلی که به نام یک زن است زندگی می کنند و به آن زن و آن مکان احترام ویژه ی قایل هستند.
برداشتن نام این بانو از پشت دروازه ی مکتب و گذاشتن نام شخصی که فقط نامش را دیده ایم و بس، تکان دهنده است! حتا اگر نام مو...لانا جلال الدین محمد بلخی را به جای آن می گذاشتند کار غیر انسانی و احمقانه بود چه رسد به آقای وردک.

در جغرافیای مرد سالار و انسان کش افغانستان نام یک زن در زادگاهش در پشت دروازه ی مکتب اصلاً چیز زیادی نیست. آن هم بدون پاسخ دادن به این پرسش که چرا آقای وردک نام آقای وردک را بر پشت دروازه ی این مکتب گذاشته است؟ برتری این آقا بر آن بانوی بزرگ چیست؟ حتا گیریم بی بی مهرو مانند ملالی نامی تنها در عالم خیال نه در واقعیت! وجود داشته باشد.

جناب وردک امیدوارم اشتباه کریم خرم را دو باره تکرار نکنید! این تمدن همان گونه ای که بر شانه ی مردانی چون خیام، رودکی، مولانان و ناصر خسرو استوار است، زنانی چون رابعه ی بلخی، پروین اعتصامی، فروغ بسطامی، فروغ فرخزاد، محجوبه ی هروی و مخفی بدخشی و سیمین بهبهانی نیز برای رسانیدن آن به دست ما شانه زده اند.

جناب وردک! فراموش نکنید هنوز هم کتاب سواد آموزی در شهر پیدا می شود. از آن ترسم که کتاب صنف دوم سواد آموزی زبان پارسی به شما تعلق گیرد. شاید دور و برتان کسانی باشند که در باره ی الفبای تاریخ چیزی بدانند. اگر کسی نیست لطف کنید یکی را از بلخ، هرات، غزنی و بدخشان بلخ!
از همه درد آور تر این است که شماری از نمایندگان مجلس که تا دیروز خود را سر سپرده ی فرهنگ و زبان پارسی قلمداد می نمودند، امروز خاموش اند!

صرف نظر از مسائل زبانی- تمدنی، برایم این جالب بوده است که چرا زنان و مردانی که خود را مدافع برابری حقوق زن و مرد می دانند، خاموشانه به لوحه ی نگاه می کنند و در برابر کار وقیحانه ی جناب وردک و کرزی نظاره می کنند!!

هنوز هم یک تعداد بیدار هستند و برف خیابان های کابل به زودی آب خواهد شد.
 
+ نوشته شده در  6 Feb 2012ساعت   توسط ترکمن اوغلی   | 

دل ما خوش است که

دل ما خوش است که وزیر داخله داریم، دل ما خوش است که معاون اول رئیس جمهور داریم، دل ما خوش است که والی بلخ داریم. دل ما خوش است که در بلخ لوحه دانشگاه را بالآخره نصب کردیم.

اما از این بیخبر که تمام کشور توسط باند مافیا قبیله پرست کرزی جور شد. تا نفت و گاز شمال را آزادانه فروختند، زبان فارسی را از تمام سیستم دولتی خارج کردند، نکاح خط ها، تذکره ها، پاسپورت ها تمام اسناد های دولتی به زبان پشتو تبدیل شد، در پشت خانه هر دهقان جنوب موتر سراچه و کرولا ایستاده است.

 اما دهقان شمال از گرسنگی زمین خود ره فروخت، تمام 12 پاسهای جلال آباد در کابل صاحب کار شد، تمام رئیس ها، مدیر های رتبه اول از وردگ، کندهار، و لغمان، هلمند تعیین شد، اما ملت بیچاره من که 30 سال خون داد امروز نه صاحب بورس دولتی به هندوستان شد و نا صاحب کار و وظیفه در داخل ، دزد ها و راه گیرهای جنوبی در وزارت ها قوماندان شدن، اما برادران مبارز من دست به گدایی زدند، دوکاندار های پشاور سفیر و معاون سفیر شد، برادران با سواد من در سر سرک های کابل و مزار عریضه نویسی میکند، هنوز هم میگی چرا شب خوابم نمیبرد؟؟ هنوز میگی چرا افسرده هستم؟؟

+ نوشته شده در  1 Feb 2012ساعت   توسط ترکمن اوغلی   | 

از شبکه خبر ایران بعید بود !

آقای فضل الرحن ارویا یکی از اعضای فعال حزب خلق و مسوؤل بخش خاد ولایت خوست و گاهی هم ولایت پکتیا بوده و یکی از متعصب ترین چهری های ضد زبان فارسی میباشد او مخالفت خود را هیچ گاه پنهان نکرده است.


او مدت زیادی را در پاکستان بوده و با مولانا فضل الرحمن پدر معنوی طالبان و دیگر افراطگرایان قبایلی تماس نزدیک داشته و با سازمان استخبارات پاکستان همکار بوده است.

گفته میشود او اصلآ شهروند افغانستان نبوده و از افغانهای های آنطرف مرز میباشد و در زمان رژیم طالبان پاسپورت افغانی گرفته ، همکاری او چنان با سارمان آی اس ای محکم میباشد که در این رابطه دو بار به لندن مسافرت نموده و همکاری اش فعلآ نیز ادامه دارد.

او از اخیر سال 1995که طالبان به افغانستان آمدند رسمآ در خدمت سازمان ای اس ای پاکستان بوده و معاش معینی دریافت میکند.


او یکی از ایدیولوژی سازان طالبان و دوستان نزیک به فاروق وردک و کریم خرم بوده همیشه به آنان مشوره میدهد.


آقای ارویا تحت عنوان کار شناس سیاسی تمام جنایات طالبان از مکتب سوزاندن ، سربریدن ، سنگسار جوانان پسر و دختر را بگردن کشورهای همسایه می اندازد و طالبان و پاکستان را بنام حامیان مردم افغانستان معرفی مینماید.

آقای ارویا در هر وقت و زمان ضدیت خود را با فرهنگ و زبان فارسی ظاهر ساخته و برغیر پشتون ها می تازد و گاهی هم آنان را بیگانه میخواند.


او سخت با مراسم نو روز باستانی مخالفت داشته و آنرا غیر افغانی میداند.

یکی از آشنایانش میگوید او هیچ وقت به تاریخ ، تمدن نزدیک به 5 هزار ساله این خطه باستانی عقیده نداشته و همیشه گفته است که تاریخ افغانستان فقط 300 سال و از زمان احمد شاه ابدالی ( ملتانی ) آغاز شده و تاریخ و افتخارات 5 هزار ساله گذشته به بقول او مربوط به افغانستان نبوده بلکه به کشور همسایه ایران تعلق دارد.


او با این نظرخود به تمام افغانستانی ها اهانت نموده و اوغان ها را وارث اصلی این سر زمین میداند.

سر و کله این مرد در چند هفته اخیر در بعضی از رسانه ها ظاهر شده و بدفاع از طالبان ... پرداخته پاکستان را دوستان حقیقی مردم افغانستان معرفی میکند.

او با عمر داوؤد زی سفیر پاکستان برای شرک طالبان در کنفرانس دوم بن تلاش نموده و خود را نماینده طالبان معرفی میکند.


او در زمان حزب خلق یک بار حفظ الله امین به شوروی سابق سفر نموده و چند مرتبه دیگر نیز با شماری از اعضای حزب خلق برای کورسهای آموزش حزبی به روسیه مسافرت نموده است.

آقای ارویا مدتی مسؤلیت نشریه افغان ملت را بر عهده داشته و همکاری های با جراید و سایت پاکستانی و دیگر جراید و سایت های ضد فرهنگ و زبان فارسی داشته و همیشه علیه واژه های فارسی ناب مانند دانشگاه ، دانشکده ، آموزگار و... بوده است.

بگفته یکی از نزدیکانش آقای ارویا با تبلیغاتی که در حال حاضر به منافع طالبان و پاکستان انجام میدهد به احتمال به عنوان نماینده طالبان در کنفرانس بن دوم شرکت می کند.

با این اوصاف ، شبکه خبر تلویزیون ایران بدون توجه به اوضاع جاری و شناخت این جاسوس پاکستانی ، قرار مصاحبه 20 دقیقه ای با وی گذاشته و چند دقیقه ای از این مصاحبه را بصورت زنده پخش کرده است، که این خود نوعی خیانت به جامعه فارسی زبانان محسوب می شود و بیشتر اینجا تعجب آور است که مجری برنامه زنده شبکه خبر ایران از این فرد به عنوان کارشناس مسایل سیاسی افغانستان نام می برد.


در اینجا باید به جامعه خبری ایران تذکر بدهیم که بادرنظرداشت اصول و قوانین خبرنگاری ، حق ندارند از جاسوسان پاکستانی به عنوان کاشناسان سیاسی افغانستان نام ببرند در حالیکه این چنین افراد نه تنها در میان جامعه فارسی زبان و شبکه های تلویزیونی افغانستان جایی ندارند ، که مردود ملت افغانستان نیز هستند.


بسیار جای تاسف است که پس از نشر مصاحبه این فرد از شبکه خبر ایران ، سایت های ایرانی نیز بدین موضوع پرداخته بازهم اشتباه مجری شبکه خبر ایران را تکرار کردند و از او بنام کارشناس مسایل سیاسی افغانستان نام بردند.


این اشتباه شبکه خبر ایران باعث خواهد شد تا این فرد بیشتر مورد توجه شبکه های غربی قرار گرفته از این ببعد به یک تریبون دیگر برای مبارزه با فارسی زبان ها بدل شود.


اجمل از کابل

+ نوشته شده در  11 Sep 2011ساعت   توسط ترکمن اوغلی   | 

مطالب قدیمی‌تر